Voor 12 uur besteld dezelfde dag bezorgd in Eindhoven

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

I. TOEPASSELIJKHEID.

1. Deze voorwaarden betreffen een uittreksel van de volledige versie van de algemene voorwaarden zoals die door OKTOBER in huis, nader te noemen
‘OKTOBER in huis of ‘ons’, worden gehanteerd. De volledige versie heeft naast deze versie verkorte versie haar toepassing op ieder die met OKTOBER in huis een
overeenkomst sluit, nader te noemen ‘opdrachtgever’. Ingeval van conflict tussen de verkorte versie en de volledige versie van de voorwaarden
hebben de laatste voorrang boven de verkorte versie. Van de volledige versie heeft de opdrachtgever van OKTOBER in huis een exemplaar ontvangen en
ingezien en heeft de opdrachtgever uitdrukkelijk accoord bevonden dat deze tevens op de onderhavige overeenkomst integraal van toepassing zijn.
2. Op alle gedane aanbiedingen van OKTOBER in huis, inzake uitvoering van opdracht, het inrichten, het creëren van sfeerbeelden, het verkopen, het verhuren
of anderszins ter beschikking stellen, het aangaan van overeenkomsten inzake huur/verhuur, opdracht, aanneming van werk en door ons
geaccepteerde bestellingen zijn uitsluitend de voorwaarden van OKTOBER in huis van toepassing, en worden de voorwaarden van de opdrachtgever
uitgesloten.
3. Nog in enige wijziging of aanvulling van de opdracht zullen laatstgenoemde voorwaarden van toepassing zijn en worden alleen van toepassing
verklaard indien zulks door OKTOBER in huis schriftelijk wordt bevestigd. Wijzigingen na opdrachtverstrekking kunnen enkel schriftelijk worden
overeengekomen en laten deze voorwaarden voor zover als mogelijk onverlet.

II. AANBIEDINGEN.

1. Alle offertes van OKTOBER in huis zijn geheel vrijblijvend, totdat de opdracht door OKTOBER in huisschriftelijk is aanvaard. OKTOBER in huis heeft het recht om
opdrachten te weigeren. Offertes zijn gebaseerd op verstrekte gegevens van de opdrachtgever, levering onder normale omstandigheden. Offertes zijn
dertig dagen geldig. Voor nachten vanaf 00.00 uur en zondagen geldt een toeslagtarief. Afbeeldingen, foto’s, catalogi, tekeningen/schetsen en verdere
door OKTOBER in huisverstrekte gegevens zijn niet bindend en dienen slechts ter indicatie.
2. Opdrachtgever dient haar opdracht schriftelijk, alsook alle eventuele wijzigingen of aanpassingen daarin, altijd schriftelijk aan OKTOBER in huis kenbaar
te maken. Wijzigingen na opdrachtverlening geven OKTOBER in huis het recht de prijs van de opdracht op basis van haar eigen tarieven naar rato te
verhogen.

III. PRIJS.

1. De prijzen zijn netto, exclusief de verschuldigde belastingen en toeslagen. OKTOBER in huis behoudt zich het recht voor om na totstandkoming van de
overeenkomst, naar redelijkheid doorgevoerde prijsverhogingen aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien OKTOBER in huis in het kader van haar
opdracht meer werkzaamheden moet verrichten c.q. langer doende is met de uitvoering van haar werkzaamheden dan begroot (wachttijden,
herstelwerkzaamheden, e.d.) terwijl deze (uren)overschrijding haar niet valt toe te rekenen, dan komen deze bijkomende kosten voor rekening van de
opdrachtgever. Dergelijke feiten als voornoemd geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te
verlangen.
2. OKTOBER in huis heeft het recht om 50% respectievelijk 70% aanbetaling te eisen alvorens zij met de uitvoering van de opdracht zal aanvangen.
3. De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.
Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door de bloemist altijd worden gecorrigeerd. Indien de consument evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat de bloemist de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.
4. Verzend en verpakkingskosten zijn voor de rekening van de klant. Wanneer u een retour stuurt zijn de verzendkosten van de retour voor uw eigen rekening met daarboven op de verzendkosten die wij gemaakt hebben met het in eerste instantie toesturen van uw pakket.

IV. BETALING.

1. Alle betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn en zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden en worden voldaan op de
door OKTOBER in huis daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.
2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige
ingebrekestelling in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
3. OKTOBER in huis is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen alvorens door ons enige verdere leverantie wordt gedaan.
4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling of zekerheidsstelling geeft OKTOBER in huis het recht de uitvoering van haar
opdracht op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht de vergoeding van
schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan OKTOBER in huis verschuldigde kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-,
Juridisch Advies- en advocatenkosten, zijn inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
15% van het aan OKTOBER in huis verschuldigde met een minimum van € 150,-.
6. Betalingen door de opdrachtgever worden afgeboekt op de oudste openstaande facturen. Indien opdrachtgever betalingen verricht worden ingeval
van extra of buitengerechtelijke kosten eerst deze kosten voldaan en behoudt OKTOBER in huis daarnaast het recht op algehele betaling van haar facturen.
7. Ingeval van met elkaar in verband staande of uit de zelfde rechtsverhouding voortvloeiende verbintenissen is zijdens OKTOBER in huis verrekening
toegestaan.

V. OVERMACHT.

In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop OKTOBER in huis geen invloed heeft en die de
levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een
transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, is OKTOBER in huis gerechtigd de overeenkomst door middel van een
schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de (op)levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen
met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt, althans voor zover dat met het oog op de oplevertermijn van
de opdracht mogelijk is. Een situatie van overmacht kan geen reden zijn voor opdrachtgever om Oogenlust op grond daarvan aansprakelijk te stellen.

VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. OKTOBER in huis blijft de eigendom behouden van de eigendom en van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang deze niet aan opdrachtgever zijn
verkocht, danwel zolang opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens OKTOBER in huis De (creatieve)
intellectuele eigendom van de ontwerpen, creaties, modellen, tekeningen, schetsen, foto’s, etc. blijft van OKTOBER in huis. Ten aanzien van alle zaken die de
opdrachtgever van OKTOBER in huis onder zich heeft geldt een absolute zorgplicht. Schade aan door OKTOBER in huis verhuurde zaken worden door opdrachtgever
tegen de waarde van hernieuwde aanschaf vergoed.
2. Het geleverde mag, tenzij anders bepaald, niet zonder toestemming van OKTOBER in huis worden gebruikt anders dan de bestemming voor de opdracht
zoals aan OKTOBER in huis opgegeven, c.q. mag niet worden verwerkt/bewerkt of aan derden, op welke wijze dan ook, worden overgedragen of (voor
fotografie, schets, etc.) ter beschikking worden gesteld.
3. Indien opdrachtgever failleert, surseance van betaling verzoekt, saneringsmaatregelen voorstelt, in verzuim is met zijn verplichtingen jegens
OKTOBER in huis, is OKTOBER in huis gerechtigd die overeenkomst, schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde zaken zonder
rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

VII. RISICOCLAUSULE EN AANSPRAKELIJKHEID.

1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van OKTOBER in huis is laatstgenoemde nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade omtrent door
haar afgeleverde werken. Schade ingeval van opzet of grove schuld wordt slechts vergoed tot het factuurbedrag waarvoor de opdrachtgever is
gefactureerd. De door ons (op)geleverde zaken zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico.
2. OKTOBER in huis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onrechtmatig handelen of gedragingen van personen die bij OKTOBER in huis in dienst zijn of voor
ingeschakelde hulppersonen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is OKTOBER in huis op geen enkele wijze gebonden aan afspraken die met
haar ondergeschikte werknemers worden gemaakt.
3. Indien blijkt dat opdrachtgever de door haar verstrekte informatie niet juist aan OKTOBER in huis heeft overgebracht is OKTOBER in huis niet voor de gevolgen
aansprakelijk. Eventueel noodzakelijke correcties worden door OKTOBER in huis extra aan opdrachtgever in rekening gebracht.
VIII. GARANTIES.
OKTOBER in huis staat in voor de authenticiteit van de door haar (op)geleverde creaties. Ingeval van gelijkenis op werken van derden berust dit op louter
toeval. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde in eigendom van Oogenlust. Het geheel of gedeeltelijk namaken van de creaties van
OKTOBER on huis is verboden.

IX. RECLAMES.

1. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden direct na (op)levering of na
uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan OKTOBER in huis te berichten, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens OKTOBER in huis terzake van gebreken
c.q. fouten komt te vervallen. Reclames en/of klachten geven opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de
factuur te verrekenen of op te schorten.
2. In geval van een door OKTOBER in huis gegrond bevonden klacht over (op)geleverde zaken of uitgevoerde diensten heeft OKTOBER in huis het recht de
desbetreffende zaken binnen redelijke termijn te herstellen, danwel deze door soortgelijke zake te vervangen, respectievelijk de werkzaamheden voor
zover als door OKTOBER in huis nodig wordt geacht binnen redelijke termijn opnieuw uit te voeren. OKTOBER in huist is in dat geval niet gehouden tot vergoeding
van enige schade van opdrachtgever.

X. ONTBINDING.

1. Onverminderd het in vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is OKTOBER in huis gerechtigd, indien zij goede gronden heeft te vrezen
dat de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden,
in welk geval OKTOBER in huis recht heeft op de vergoeding van eventueel door haar geleden schade c.q. gederfde winst. De opdrachtgever is niet gerechtigd
met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
2. De overeenkomst wordt direct en zonder in achtname van enige opzegtermijn ontbonden ingeval van faillissement, surseance, beslag, sanering, van
de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever jegens OKTOBER in huis, met uitzondering van het bepaalde in voorgaand lid van dit artikel, tekortschiet in haar verplichtingen,
kan OKTOBER in huisde overeenkomst ontbinden nadat opdrachtgever heeft nagelaten, na eerst daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, het gebrek
binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.

XI. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER.

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten, zullen worden onderworpen
aan de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van OKTOBER in huis
2. Indien enige bepaling uit dit uittreksel nietig is of wordt vernietigd, dan blijven de andere voorwaarden van dit uittreksel van toepassing evenals de
toepasselijkheid van de gehele onverkorte versie van de voorwaarden zolang van geen strijdigheid, ontbinding of vernietiging sprake is.

XII. DEPONERING

1.Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en bij de
Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.
2. Deze voorwaarden worden de opdrachtgever kosteloos voor aanvaarding en totstandkoming van een opdracht ter hand gesteld. Zo een
opdrachtgever deze voorwaarden, alvorens het aanvaarden van de overeenkomst, niet heeft gehad dient deze zich middels telefax met zijn verzoek
hiertoe tot OKTOBER in huis te wenden. Wordt onder dergelijke omstandigheden dit verzoek niet gedaan, dan wordt de opdrachtgever geacht deze
voorwaarden te hebben ontvangen en aanvaard. Vervolgopdrachten van de zelfde opdrachtgever vallen tevens onder de werking van de door
OKTOBER in huist gehanteerde voorwaarden.

Eindhoven
Kennisbank
© 2024 - Oktober in Huis - Privacy Policy - Algemene Voorwaarden